Privacybeleid

Privacybeleid

 

Starterslabo

Laatst bijgewerkte versie: 10/06/2024

STARTERSLABO VLAANDEREN ESV, bestaande uit de vijf opgesomde activiteitencoöperaties, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

STARTERSLABO VLAANDEREN ESV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 27 april 2016, afgekort AVG); en de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG van de Europese gemeenschap (beter gekend als GDPR) die gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers (invoegen getreden op 25 mei 2018).

 

Eigenaar van de website

STARTERSLABO VLAANDEREN ESV
Adres: Kerkstraat 108, 9050 GENTBRUGGE
Ondernemingsnummer: 0561 800 244
E-mail naar communicatie@starterslabo.be

 

STARTERSLABO VLAANDEREN ESV is het Economische Samenwerwerkingsverband van de vijf Activiteitencoöperaties in Vlaanderen. De gegevens hiervan zijn:

 • Co-Actief cv so, Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer: 0871.261.918, tel. 03 376 03 90, e-mail: antw@starterslabo.be
 • Starterslabo Limburg en Vlaams-Brabant cv so, Starterslabo Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, ondernemingsnummer: 0876.478.439, tel. 016 39 48 73, e-mail: vlbr@starterslabo.be
 • Starterslabo Limburg en Vlaams-Brabant cv so, Starterslabo Limburg, Windekestraat 1, 3600 Genk, ondernemingsnummer: 0876.478.439, tel. 089 36 57 71, e-mail: lim@starterslabo.be
 • Gusto cv so, Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer: 0810.881.792, tel. 0472 92 12 53, e-mail: wvl@starterslabo.be
 • Starterslabo Oost-Vlaanderen cv so, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, ondernemingsnummer: 0479.058.749, tel. 09 272.79.00, e-mail: ovl@starterslabo.be

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens zijn de vijf opgesomde activiteitencoöperaties verenigd in STARTERSLABO VLAANDEREN ESV en samen respecteren we ook de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De vijf opgesomde activiteitencoöperaties verenigd in STARTERSLABO VLAANDEREN ESV zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Databeheer en verwerking

Wat doen we met de data die je ons meedeelt?:

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in huidig privacybeleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden opgevraagd;
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We respecteren uw rechten inzake inzage, rectificatie en wissen van gegevens, hoe u dat kunt recht kunt gebruiken leest u verder in dit privacybeleid.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via STARTERSLABO VLAANDEREN ESV (gegevens bovenaan vermeld).

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • U informatie te verstrekken over onze werking en diensten; u te helpen en uw vragen te beantwoorden; te evalueren of we u een dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en/of gebruik te maken van de producten en diensten van de opgesomde Activiteitencoöperaties verbonden met STARTERSLABO VLAANDEREN ESV (uitvoering overeenkomst met klanten);
 • Het versturen van nieuwsbrieven, (leden-)mailings en uitnodigingen voor onze activiteiten, producten en diensten (toestemming betrokkene);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Het afleveren van correcte sociale en fiscale fiches
 • Het bezorgen van verkoopfacturen
 • Het registreren in het officieel registratiesysteem van de Vlaamse Overheid conform de opgelegde regelgeving (oa VDAB)
 • Het opnemen van uw gegevens op onze website
 • Persoonlijke gegevens in het belang van een opleidings- of begeleidingstraject: persoonlijkheidstesten, vragenlijsten, rollenspelen, notities van gesprekken.
 • Het anoniem verwerken in onderzoek, analyses en dergelijke ter optimalisering van onze werking

 

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,

opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, sociale mediaprofielen (bijvoorbeeld Facebook- of LinkedIn-profielen);
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (enkel om tegemoet te komen aan wettelijke verplichtingen, zoals bv. in geval van bestuursleden of indien dit nodig is in het kader van rapporteringen ten gevolge van uitvoering van subsidieoproepen of andere wettelijke verplichtingen door de overheid opgelegd, zoals bijvoorbeeld afleveren sociale en fiscale documenten, registreren in de opgelegde formele Vlaamse registratiesystemen);
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en etniciteit (enkel om tegemoet te komen aan wettelijke verplichtingen, zoals bv. in geval van bestuursleden of indien die nodig is in het kader van subsidieoproepen of andere wettelijke verplichtingen door de overheid).
 • Foto’s (voor de publicatie op de website, nieuwsbrief, sociale media en andere publicaties ter bekendmaking van u en onze onderneming)
 • Niet naamsgebonden of persoonlijke identiteitsgegevens, die door de GDPR-regelgeving derhalve als persoonsgegevens worden beschouwd omdat ze een band met u leggen. Hieronder vallen IP-gegevens van uw browser, en gegevens die door tracking- en analyse cookies en pixels worden verzameld

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Direct Marketing en Prospectie

Starterslabo ESV en haar verbonden activiteiten coöperaties behouden zich het recht om op basis van hun gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met Starterslabo te prospecteren of informatie te bezorgen over het aanbod en de geboden diensten in het kader van direct marketing campagnes en acties.  Het gaat in dat geval om informatie die Starterslabo rechtstreeks heeft verkregen via onze formulieren of de tools die we daartoe op onze website gebruiken.  Lees in die zin ook ons cookiebeleid [link naar cookiebeleid]

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, met uitzondering van verwerkers die Starterslabo inschakelt om haar direct marketingactiviteiten te realiseren.  In geen geval mogen deze verwerkers deze gegevens aanwenden voor hun eigen commerciële doeleinden en campagnes die niet rechtstreeks van Starterslabo uitgaan.

We zien er tevens op toe het aantal marketingboodschappen te beperken in tijd en regelmaat.  We houden ons eraan u in elk marketingbericht dat per e-mail wordt verstuurd de mogelijkheid te bieden eenvoudig uit te schrijven voor dit soort informatie.  Let er wel op dat we u dan mogelijks niet meer kunnen op de hoogte houden van interessante nieuwigheden in ons aanbod, infosessies of andere events, en soortgelijke updates op onze websites of andere kanalen. 

U heeft ten allen ten de mogelijkheid om ons te vragen uw gegevens niet langer voor marketing en prospectie te gebruiken.   (zie verder)

 

Doorgeven van datagegevens aan derde partijen

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (bijvoorbeeld Sendinblue of Mailchimp).
 • Het rapporteren aan de subsidiërende overheden
 • Het anoniem verwerken in onderzoek, analyses en dergelijke ter optimalisering van onze werking

Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en/of tenzij u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens ?

Starterslabo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Wij zorgen goed voor uw en onze data:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens STARTERSLABO VLAANDEREN ESV en de vijf opgesomde activiteitencoöperaties, die het Economische Samenwerkingsverband vormen, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens (inzage, aanpassing, verwijdering, overdracht)

U heeft recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Verwijdering van gegevens door ons of door één van onze verwerkers kan worden aangevraagd in zover dit niet in strijd is met de wettelijke en subsidiematige verplichtingen die we moeten naleven.

Bovenaan deze privacyverklaring vindt u de nodige contactgegevens om ons te contacteren. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan STARTERSLABO VLAANDEREN ESV, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, communicatie@starterslabo.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

Mocht u toch een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Starterslabo of een van onze partners, dan kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacy Commissie): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Email: contact@apd-gba.be

 

Update en wijziging

STARTERSLABO VLAANDEREN ESV kan haar privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 10/06/2024.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur een email naar communicatie@starterslabo.be als u deze wilt raadplegen.

Blijf op de hoogte

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Starterslabo